Súhlas dotknutej osoby
so spracúvaním osobných údajov

Podľa požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem (udeliť tento súhlas môže iba osoba staršia ako 16 rokov) súhlas prevádzkovateľovi:

Gobelin Manufactory SK (ďalej len GMSK), IČO: 52671879
kontakt: info@gobelinmanufactory.com

so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári v rozsahu:
e-mailová adresa, telefonický kontakt, meno a priezvisko osoby, ktorá podáva podnet, obsah podnetu, vek, lokalita, ktorej sa podnet týka, IP adresa a čas udelenia, resp. zrušenia súhlasu, súbory cookies

Súhlas udeľujem na dobu troch rokov, a to za účelom zbierania a vyhodnocovania žiadostí alebo podnetov, informovaní o aktivitách GMSK.

Tento súhlas vyjadrujem zakliknutím zaškrtávacieho okienka (tzv. checkbox) pod formulárom.

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať elektronickou formou (emailom, viď nižšie).

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s článkom 13 GDPR

Prevádzkovateľ si uvedomuje, že v súvislosti so zbieraním a vyhodnocovaním žiadostí alebo podnetov na stránke https://www.gobelinmanufactory.com dochádza k spracúvaniu osobných údajov, a preto rešpektuje dodržiavanie všetkých zákonnom požadovaných opatrení tak, aby bola zabezpečená ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň Vás týmto ako dotknutú osobu informujeme o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov
Vybavovanie žiadostí alebo podnetov, informovanie o aktivitách občianskeho združenia GMSK.

Kategória spracúvaných osobných údajov
Všeobecné osobné údaje

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Okruh dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré podávajú žiadosť alebo podnet, alebo za iným účelom odosielajú formulár

Sprostredkovatelia
Nie sú (resp. prevádzkovateľ web stránky)

Spôsob zverejnenia
Spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú

Kategórie príjemcov
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Nie je a ani sa nezamýšľa.

Doba uchovávania osobných údajov
Po dobu troch rokov alebo po dobu kratšiu v prípade odvolania súhlasu. Ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, poskytnuté osobné údaje sa bezodkladne vymažú.

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas
Dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to elektronicky na e-mailovú adresu info@gobelinmanufactory.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné
V prípade, že máte záujem o odoslanie podnetu, je nevyhnutné poskytnúť e-mailovú adresu dotknutej osoby, na ktorú budeme zasielať informácie o stave riešenia podania.

Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo v zmysle v zmysle § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú a podľa § 22 zákona č. 18/2018 Z. z. má právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, taktiež má právo na výmaz a zabudnutie osobných údajov v zmysle § 23 zákona č. 18/2018 Z. z. alebo obmedzenie spracúvania na základe § 24 zákona č. 18/2018 Z. z., § 26 zákona č. 18/2018 Z. z. stanovuje právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v zmysle § 27 zákona č. 18/2018 Z. z., právo podať návrh na začatie konania na základe § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. a taktiež automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, v zmysle § 28 zákona č. 18/2018 Z. z..

V prípade, že dotknutá osoba poskytla osobné údaje na základe súhlasu alebo zmluvy, má podľa článku 20 GDPR právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom prevádzkovateľ bránil. V prípade, že spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe oprávneným záujmov prevádzkovateľa, má dotknutá osoba podľa článku 21 GDPR právo namietať.
Dotknutá osoba má v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, zároveň právo podľa článku 34 GDPR byť informovaná o porušení ochrany osobných údajov.

Občianske združenie GMSK si vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto Zásady upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu v zmysle platných právnych predpisov. Pokiaľ budú Zásady menené podstatným spôsobom, občianske združenie GMSK takúto zmenu oznámi prostredníctvom všeobecného oznámenia na webových stránkach strany alebo prostredníctvom e-mailu priamo dotknutým osobám.

Gobelin Manufactory SK
Slávičie údolie 4138/30
81102 Bratislava–Staré Mesto
IČO: 52671879
Napíšte nám:
info@gobelinmanufactory.com

© 2019 – 2022 GMSK. All rights reserved

Ochrana osobných údajov